Laboratorium Dozymetrii
Indywidualnej i Środowiskowej

Zadzwoń do nas!

O nas

Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej, posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1317 jest złożone z Sekcji:

 • Kontroli Dawek, którą stanowi laboratorium badawcze zajmujące się pomiarami dawek indywidualnych i środowiskowych,
 • Testów Specjalistycznych RTG, którą stanowi laboratorium badawcze zajmujące się testami specjalistycznymi urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, zgodnie z wymaganiami załączników nr 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz.U. 2022, poz. 2759).

Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej działa jako laboratorium stacjonarne (Sekcja Kontroli Dawek) i przewoźne (Sekcja Testów Specjalistycznych RTG).

Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej zostało wyodrębnione z Zakładu Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii (dawniej Samodzielnej Pracowni Ochrony Przed Promieniowaniem) będącej częścią składową Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie na mocy Zarządzenia Nr 6/2002 Dyrektora Naczelnego IFJ PAN z dnia 28.01.2002 r. jako jednostka podległa Dyrektorowi Naczelnemu IFJ PAN.

Zgodnie ze Statutem Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie odpowiedzialność prawną za działalność Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej ponosi Dyrektor Naczelny IFJ PAN.

Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej wykonuje badania spełniając wymagania klienta, wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i Polskiego Centrum Akredytacji oraz postępując zgodnie z przepisami prawa.

Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej - Sekcja Kontroli Dawek oferuje, jako badania akredytowane pomiary dawek metodą dozymetrii termoluminescencyjnej (TLD):

 • Dawki indywidualne (gamma i rtg) na:
  • całe ciało - pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) w mSv,
  • skórę dłoni - pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(0,07) w mSv,
  • soczewki oczu - pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(3) w mSv
 • Dawki indywidualne (neutrony) - pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) w mSv,
 • Kontrola środowiska (gamma i rtg) - pomiar kermy w powietrzu Ka w mGy lub przestrzennego równoważnika dawki H*(10) w mSv.

Sekcja Kontroli Dawek wyposażona jest w profesjonalne czytniki termoluminescencyjne RADOS RE 2000 dla dawkomierzy TL (TL Reader) składających się z kart dozymetrycznych i detektorów TL, piece anilacyjne oraz niezbędny sprzęt pomocniczy do szybkich odczytów indywidualnych i środowiskowych.

Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej - Sekcja Kontroli Dawek oferuje, jako badania akredytowane pomiary dawek metodą dozymetrii optoluminescencyjnej (OSL):

 • Dawki indywidualne (gamma i rtg) na:
  • całe ciało - pomiar indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) w mSv.

Sekcja Kontroli Dawek wyposażona jest w czytnik optoluminescencyjny BeOSL Reader oraz wymazywacz BeOSL Eraser firmy DOSImetrics, służący do przygotowywania dawkomierzy OSL do pomiaru. Indywidualny dawkomierz OSL (OSL-22) zawiera 2 detektory z tlenku berylu (BeO) umieszczone na karcie dozymetrycznej z kodem kreskowym, zamkniętej w plastikowej, szczelnej obudowie.

Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej - Sekcja Testów Specjalistycznych RTG oferuje, jako badania akredytowane testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych stosowanych w:

 • radiografii ogólnej analogowej,
 • radiografii ogólnej cyfrowej,
 • stomatologii - aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii analogowej,
 • stomatologii - aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii cyfrowej,
 • stomatologii - aparaty do zdjęć wewnątrzustnych,
 • fluoroskopii,
 • mammografii analogowej,
 • mammografii cyfrowej,
 • tomografii komputerowej,
 • stomatologicznej tomografii komputerowej wiązki stożkowej,

oraz monitorów stosowanych do wyświetlania obrazów medycznych.

Sekcja Testów Specjalistycznych RTG wyposażona jest w mierniki uniwersalne wraz z detektorami, fantomy równoważne standardowemu pacjentowi, fantomy do pomiaru wielkości ognisk lampy RTG, fantomy do kontroli jakości w radiografii ogólnej, fluoroskopii, mammografii oraz tomografii komputerowej.

Sekcja Testów Specjalistycznych RTG działa w oparciu o wytyczne zawarte w załącznikach nr 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz.U. 2022, poz. 2759).

Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej od października 2017 roku jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, zarejestrowanym pod numerem 1017.
Certyfikat Pollab