Laboratorium Dozymetrii
Indywidualnej i Środowiskowej

Zadzwoń do nas!

O nas

Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej zostało wyodrębnione z Zakładu Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii (dawniej Samodzielnej Pracowni Ochrony Przed Promieniowaniem), będącej częścią składową Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie na mocy Zarządzenia Nr 6/2002 Dyrektora IFJ PAN z dnia 28.01.2002 jako jednostka podległa Dyrektorowi IFJ PAN.

Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej, posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1317 jest złożone z:

 • Sekcji Kontroli Dawek, którą stanowi laboratorium badawcze zajmujące się pomiarami dawek indywidualnych i środowiskowych,
 • Sekcji Testów Specjalistycznych RTG, którą stanowi laboratorium badawcze zajmujące się testami specjalistycznymi urządzeń radiologicznych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 884).

Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej działa jako laboratorium stacjonarne (Sekcja Kontroli Dawek) i przewoźne (Sekcja Testów Specjalistycznych RTG).

Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej - Sekcja Kontroli Dawek prowadzi odczyty dawek indywidualnych dla wszystkich zatrudnionych w IFJ PAN osób pracujących w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące i odczyty dawkomierzy środowiskowych oraz świadczy usługi dla klientów zewnętrznych. Sekcja Kontroli Dawek wykonuje pomiary dawek metodą dozymetrii termoluminescencyjnej (TLD). W głównej mierze jest to pomiar dawki na całe ciało i obliczenie indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) w mSv. Ponadto Sekcja Kontroli Dawek prowadzi pomiary indywidualnego równoważnika dawki na dłonie Hp(0,07) w mSv, dawki środowiskowej jako KERMA w powietrzu Ka w mGy lub przestrzennego równoważnika dawki H*(10) w mSv oraz indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) w mSv od neutronów za pomocą dawkomierzy ALBEDO.

Sekcja Kontroli Dawek wyposażona jest w profesjonalne czytniki termoluminescencyjne RADOS RE 2000 dla dawkomierzy TL (TL Reader) składających się z kart dozymetrycznych i detektorów TL, piece anilacyjne oraz niezbędny sprzęt pomocniczy do szybkich odczytów indywidualnych i środowiskowych.

Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej - Sekcja Testów Specjalistycznych RTG oferuje testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych stosowanych w:

 • radiografii ogólnej analogowej,
 • radiografii ogólnej cyfrowej,
 • stomatologii - aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii analogowej,
 • stomatologii - aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii cyfrowej,
 • stomatologii - aparaty do zdjęć wewnątrzustnych,
 • fluoroskopii i angiografii,
 • mammografii analogowej,
 • mammografii cyfrowej,
 • tomografii komputerowej,
 • stomatologicznej tomografii komputerowej wiązki stożkowej,
oraz monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych.

Sekcja Testów Specjalistycznych RTG działa w oparciu o wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 884).

Sekcja Testów Specjalistycznych RTG wyposażona jest w uniwersalne mierniki pomiarowe, detektory wielofunkcyjne, fantomy równoważne standardowemu pacjentowi, fantomy do pomiaru wielkości ognisk lampy RTG, fantomy do kontroli jakości w radiografii ogólnej, fluoroskopii, mammografii oraz tomografii komputerowej.

Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej wykonuje badania spełniając wymagania klienta, wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i Polskiego Centrum Akredytacji oraz postępując zgodnie z przepisami prawa.